לקוח יקר,

הנחה מארנונה ניתנת ל"מחזיק" בנכס לפי החוק ובהתאם להחלטת מועצת העירייה.

התנאים לקבלת הנחה:

מי שרשום כמתגורר בעיר אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות לפיו אינו מקבל אצלה הנחה מארנונה, בתקופה לגביה מבוקשת ההנחה.

דף מידע לסטודנטים- הנחה בארנונה למגורים

 1. עיריית אילת תעניק הנחה בתשלומי הארנונה לסטודנטים המתגוררים בתחומה וימצאו זכאים לכך, בגין הנכס בו הם מחזיקים בתקופת לימודיהם. ההנחה תינתן בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג – 1993 ובכפוף לעמידת מבקש ההנחה בתנאים שנקבעו למתן הנחות אלו.
 2. הזכאות להנחה תבחן פעם אחת בלבד בכל שנת כספים. לא תינתן אפשרות לבחינה נוספת, גם כאשר חל שינוי במצבו של המבקש.
 3. שיעור ההנחה הוא עד 80%, בכפוף לעמידה ב"מבחן הכנסה" הקבוע בסעיף 2(8) לתקנות הנזכרות לעיל.
 4. על מבקש ההנחה להגיש את הבקשה לכל המאוחר עד ליום 31.8 של אותה שנת כספים.
 5. אישור ההנחה מתייחס לתקופה של שנת כספים אחת בלבד. יש להגיש בקשה חדשה בגין כל שנת כספים בנפרד.
 6. ההנחה תחל ביום ה-1.1 של אותה שנת כספים או מהיום בו החל מבקש ההנחה להחזיק בנכס (לפי המאוחר).
 7. ההנחה תסתיים ביום ה-31.12 של אותה שנת כספים או בתום תקופת השכירות כפי שמצוין בחוזה השכירות (לפי המוקדם). 

לעניין זה- הסתמכות על המועדים המצוינים בחוזה שכירות, תהא עד לתקופה מרבית של 12 חודשים.

 1. על מנת לקבל את ההנחה, על מבקש ההנחה לעמוד בתנאים הבאים:
  1. רישומו כ"מחזיק" בספרי העירייה.
  2. רישומו במרשם האוכלוסין כמתגורר בעיר אילת (מי שרשום כמתגורר בעיר אחרת, נדרש להמציא אישור מאותה רשות לפיו הוא אינו מקבל אצלה הנחה מארנונה, בתקופה לגביה מבוקשת ההנחה).
 2. על מבקש ההנחה למלא את טופס הבקשה להנחה ביחס לאותה שנת כספים וכן להצהיר על אמיתות תוכנו.

יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים המפורטים בפרק ג' שבטופס הבקשה.

 1. את טופס הבקשה וכלל המסמכים ניתן להעביר באופן מקוון באתר העירייה או באמצעות דוא"לmoked-g@eilat.muni.il  

או לשלוח לפקס שמספרו 08-6367171 או לשלוח לכתובת אגף הכנסות במרכז סיטי סנטר ת.ד 14 אילת.

 1. "דירת סטודנטים"- לעניין ההנחה לפי "מבחן הכנסה", תכיר העירייה ב"דירת סטודנטים" בתנאים המפורטים להלן, על מנת לאפשר  הנחה לסטודנטים אף אם הם אינם רשומים כמחזיקים בדירה בספרי העירייה.

כמו כן, הדבר יאפשר לתת הנחה לסטודנט בגין חלקו היחסי בדירה (שטח הדירה לחלק במספר המחזיקים בה) על-בסיס הכנסותיו בלבד, ומבלי להביא בחשבון את הכנסות שותפיו לדירה.

שאר התנאים לזכאות להנחה הם כפי שנקבעו ע"י העירייה ובהתאם לתקנות הנ"ל.

 1. כאמור, הזכאות להנחה תינתן אך ורק למי שרשום בספרי העיריה כ"מחזיק" בדירה, וכתובתה של אותה דירה לגביה מבוקשת ההנחה, רשומה בתעודת הזהות שלו ככתובתו הנוכחית. על אף זאת, בכדי להקל על ציבור הסטודנטים, תאפשר העירייה לקבל את ההנחה לפי "מבחן הכנסה" גם לסטודנטים שאינם רשומים כ"מחזיקים" בדירה ו/או לסטודנטים המתגוררים ב"דירת סטודנטים", והכול בתנאים הבאים:
  1. הנחה לסטודנט שאינו רשום כמחזיק בדירה- א. חובה על המחזיק שכן רשום בדירה להיות סטודנט. ב. על מבקש ההנחה להציג תעודת זהות בה מופיעה כתובתו הנוכחית הזהה לכתובת הדירה לגביה מבוקשת ההנחה. ג. על מבקש ההנחה להציג העתק מחוזה שכירות לפיו הוא שוכר את הנכס המדובר לתקופה של 12 חודשים לפחות. ד. תקופת ההנחה תחל מיום ההודעה על השכירות ועד לתום שנת הכספים הנוכחית.
  2. הנחה לסטודנט המתגורר ב"דירת סטודנטים"- א. דירת מגורים תחשב כ"דירת סטודנטים" רק כאשר כל המחזיקים בה כבעלים ו/או שוכרים הם סטודנטים במוסד להשכלה גבוהה בתוכנית לימודים מלאה. ב. אלו לא יוכרו כ"דירת סטודנטים": (1) נכס שבו חלק מבני הבית הבגירים אינם סטודנטים במוסד להשכלה גבוהה בתוכנית לימודים מלאה. (2) יחידת דיור נפרדת, אם היא משמשת בן משפחה של דיירי הנכס העיקרי שאליו שייכת יחידת הדיור. (3) חלק מנכס שפוצל למספר יח"ד שלא כדין.