הליך קבלת אישור לטאבו – מגורים / מגרשים

תעודה לטאבו מהווה אישור על סילוק חובות של בעל הנכס ביחס לנכס עד למועד תוקף התעודה.

על פי סעיף 324 לפקודת העיריות לצורך העברת זכויות בנכס וכן במקרים נוספים כגון רישום משכנתא/רישום בית משותף וכיו"ב עסקאות שנקבע בדין, נדרשת  תעודה מהעירייה המופנית לרשם המקרקעין, ולפיה שולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס.

לקבלת אישור לטאבו על פירעון כל החובות לעירייה המיועד ללשכת רשם המקרקעין (טאבו), עליך להצטייד במסמכים הבאים:

  1. תצלום תעודה מזהה של שני הצדדים (כולל ספח ת.ז)
  2. העתק נסח רישום עדכני מהטאבו
  3.  במקרה ומדובר באדמה חקלאית או מגרש, יש לצרף מסמך המציין במדויק את מיקום הנכס כגון תרשים מיקום המגרש ביחס לסביבה בו יצוינו הדרכים הקרובות ביותר. כמו כן, עפ"י דרישת העירייה יש להמציא אישור מהוועדה החקלאית המציין האם השטח מעובד או לא.
  4.  במקרה ומדובר במגרש שנרכש מרשות מקרקעי ישראל במכרז , יש לצרף אישור מהחברה הכלכלית לתשלומי היטלי הפיתוח.
  5. ייפוי כוח מאת בעל הנכס, אם המבקש משמש מיופה כוח.

מסמכים נדרשים נוספים על פי סוג העסקה:

סוג העסקה

מסמכים נדרשים בנוסף לנסח

עסקת מכר

חוזה מכר (עותק שלם של החוזה מכר חתום בידי שני הצדדים ובו תאריך מסירת החזקה בנכס.)

העברה ללא תמורה

תצהיר העברה מהנותן ומהמקבל (מאומתים ע"י עו"ד) או הסכם מכר ללא תמורה

חכירה/הארכת חכירה

חוזה/שטר חכירה

העברה מנאמן לנהנה

הסכם נאמנות/תצהיר נאמנות/הודעת נאמנות ממס שבח

רישום בית משותף/תיקון צו בית משותף

צו בית משפט/תיקון צו בית משפט/תקנון בית משותף

רישום הסכם שיתוף

הסכם שיתוף

משכנתא

נסח טאבו עדכני

הערה:  העיריה תבדוק את הבקשה והמסמכים שהוגשו, ככל שנדרשים מסמכים נוספים הנציג יעדכן את המבקש.

  הגשת הבקשה:

  1. לצורך קבלת תעודה לרישום לטאבו, על בעל הנכס לסלק את כל חובותיו ביחס לנכס.
  2. לסוגי נכסים מסוימים נדרשות בדיקות נוספות לגבי הנכס: כגון, חיובי היטל השבחה, היטלי פיתוח, ביצוע מדידות בנכס ובחינת הפקעות ככל שבוצעו. במקרים אלה הבקשה תועבר להמשך טיפול מול היחידות הרלוונטיות השונות. עדכון בדבר תוצאות הבדיקה ועדכון על מצב החובות יימסר בסיום הטיפול.
  3. לפי חוק עזר לעיריית אילת (אגרת תעודה, אישור ושירות), קבלת תעודה מהעירייה מחייבת תשלום אגרה ע"ס 75 ₪.
  4. לאחר קבלת המידע בדבר חובות נוספים החלים על בעל הנכס בגין הנכס (במידה וקיימים), ניתן לברר מהות החובות ביחידות/אגפי העירייה האחראים להטלת חיובים אלו.
  5. קבלת האישור המיועד לטאבו מותנית בסילוק חובות בעל הנכס לעירייה, כאשר התשלום הינו במזומן או באמצעות כרטיס אשראי בלבד (עסקה במסמך מלא)

ניתן לשלם היטל השבחה/היטלי סלילה בכרטיסי אשראי עד – 50,000 ₪

  הארכת אישור/העתק תעודה:

לתשומת לבך!

אנו משקיעים מאמצים רבים לקיצור הליך קבלת האישור לטאבו.

במקרים חריגים כאשר הבדיקה נערכת ע"י גורמים נוספים ברשות היא עלולה להתארך, לכן אנא קבל זאת בהבנה וסבלנות.